ساعاتی پیش شایعاتی در غضای مجازی دست به دست می شد که حکتیت از برکناری فرماندار بویراحمد داشت ! شایعات در پی تفسیر اشتباه از یک خبر بود !

ساعاتی پیش شایعاتی در غضای مجازی دست به دست می شد که حکتیت از برکناری فرماندار بویراحمد داشت ! شایعات در پی تفسیر اشتباه از یک خبر بود !