اهمیت توجه به تولید و تغییر رویکرد‌ها به سمت تولیدات داخلی به اندازه‌ای است که امسال نیز برای چهارمین سال پیاپی از سوی رهبر انقلاب عنوان سال با همین موضوع انتخاب شد با تاکید بر این مساله که شاه کلید توسعه و نجات اقتصاد بحران زده کشور است….

اهمیت توجه به تولید و تغییر رویکرد‌ها به سمت تولیدات داخلی به اندازه‌ای است که امسال نیز برای چهارمین سال پیاپی از سوی رهبر انقلاب عنوان سال با همین موضوع انتخاب شد با تاکید بر این مساله که شاه کلید توسعه و نجات اقتصاد بحران زده کشور است.