مار کبری بزرگ، هم نوع کوچکش را بلعید.

مار کبری بزرگ، هم نوع کوچکش را بلعید.