شاهزاده ماکو که پس از ازدواج با یک فرد معمولی مجبور به کنار گذاشتن عنوان سلطنتی شد

شاهزاده ماکو که پس از ازدواج با یک فرد معمولی مجبور به کنار گذاشتن عنوان سلطنتی شد