رقم شاخص مدیران خرید برای مهرماه 1400 عدد 54.76 واحد ثبت شده است.

رقم شاخص مدیران خرید برای مهرماه 1400 عدد 54.76 واحد ثبت شده است.