چند موسسه بین اللملی بر اساس شاخصه هایی کشورها را از لحاظ شادبودن رتبه بندی کردند.

چند موسسه بین اللملی بر اساس شاخصه هایی کشورها را از لحاظ شادبودن رتبه بندی کردند.