شهریار عباسی با بیان این‌که مخالف این‌ نظر است که «شأن نویسنده این نیست که کتابش را معرفی کند»، می‌گوید: هر کسی بتواند و تبلیغش مؤثر باشد باید این‌ کار را انجام بدهد….

شهریار عباسی با بیان این‌که مخالف این‌ نظر است که «شأن نویسنده این نیست که کتابش را معرفی کند»، می‌گوید: هر کسی بتواند و تبلیغش مؤثر باشد باید این‌ کار را انجام بدهد.