امروز معامله گران یک بار دیگر دو نقطه حمایتی در بازار ارز را مورد آزمون قرار خواهند داد.

امروز معامله گران یک بار دیگر دو نقطه حمایتی در بازار ارز را مورد آزمون قرار خواهند داد.