بازار ارز تهران از روز پنجشنبه هفته گذشته تا روز شنبه هفته جاری به مناسبت روز پدر به حالت نیمه تعطیل درآمد.

بازار ارز تهران از روز پنجشنبه هفته گذشته تا روز شنبه هفته جاری به مناسبت روز پدر به حالت نیمه تعطیل درآمد.