سیگارهای الکترونیکی خطرات مرگباری برای انسان دارند.

سیگارهای الکترونیکی خطرات مرگباری برای انسان دارند.