بازیگر فیلم سینمایی «ماهی و گربه» گفت: نکته عجیب در قبال عدم تعهد برخی شبه تهیه کنندگان نسبت به قرارداد‌ها از جایی شکل می‌گیرد که آن‌ها با قدرت و شهامت به این رفتارشان ادامه می‌دهند، آن‌ها انگار به یک قدرت فراتر از خود که همان سرمایه است متصل هستند….

بازیگر فیلم سینمایی «ماهی و گربه» گفت: نکته عجیب در قبال عدم تعهد برخی شبه تهیه کنندگان نسبت به قرارداد‌ها از جایی شکل می‌گیرد که آن‌ها با قدرت و شهامت به این رفتارشان ادامه می‌دهند، آن‌ها انگار به یک قدرت فراتر از خود که همان سرمایه است متصل هستند.