سینماها به احترام ایام عزاداری سالار و سرورشهیدان و تشدید شیوع کرونا یک هفته تعطیل شدند.

سینماها به احترام ایام عزاداری سالار و سرورشهیدان و تشدید شیوع کرونا یک هفته تعطیل شدند.