ناظران قیمت گذاری دستوری قیمت سیمان را یکی از عوامل اصلی ریزش شاخص کل دانستند و دوباره بحث داغ مداخله دولت در میان فعالان بازار سرمایه رونق گرفت….

ناظران قیمت گذاری دستوری قیمت سیمان را یکی از عوامل اصلی ریزش شاخص کل دانستند و دوباره بحث داغ مداخله دولت در میان فعالان بازار سرمایه رونق گرفت.