یکی از بدترین روزهای تاریخ برای نیروی هوایی روسیه: حداقل 4 هواپیما – یک جت تهاجمی Su-34، یک جنگنده Su-35 و دو هلیکوپتر Mi-8 توسط موشک های ضد هوایی بر فراز استان بریانسک در داخل منطقه ساقط شدند….

یکی از بدترین روزهای تاریخ برای نیروی هوایی روسیه: حداقل 4 هواپیما – یک جت تهاجمی Su-34، یک جنگنده Su-35 و دو هلیکوپتر Mi-8 توسط موشک های ضد هوایی بر فراز استان بریانسک در داخل منطقه ساقط شدند.