سیروس مشفقی – شاعر – در سن ۷۷سالگی از دنیا رفت.

سیروس مشفقی - شاعر - در سن ۷۷سالگی از دنیا رفت.