سید حسن خمینی در پیامی درگذشت مادر علیرضا علوی تبار را تسلیت گفت.

سید حسن خمینی در پیامی درگذشت مادر علیرضا علوی تبار را تسلیت گفت.