امام جمعه موقت تهران: صاحبان تریبون با صدور بیانیه‌ای اغتشاشات را محکوم کنند، در غیر این صورت همسوی آنان هستند.

امام جمعه موقت تهران: صاحبان تریبون با صدور بیانیه‌ای اغتشاشات را محکوم کنند، در غیر این صورت همسوی آنان هستند.