ممکن است کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در این تیم به یک مربی تبدیل شود.

ممکن است کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در این تیم به یک مربی تبدیل شود.