سیب دارای خواص فراوانی بوده و برای بهبود 36 بیماری موثر است.

سیب دارای خواص فراوانی بوده و برای بهبود 36 بیماری موثر است.