از روش و منش رئیس جمهور گرفته تا سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی همه‌چیز یادآور دولت و رئیس‌جمهوری است که ۱۶ سال پیش به خیابان پاستور آمد و سکان قوه مجریه را به دست گرفت….

از روش و منش رئیس جمهور گرفته تا سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی همه‌چیز یادآور دولت و رئیس‌جمهوری است که ۱۶ سال پیش به خیابان پاستور آمد و سکان قوه مجریه را به دست گرفت.