رئیس‌شورای روابط خارجی آمریکا گفت: واضح است که بایدن با دونالد ترامپ بسیار متفاوت است. او جهان را نبردی بین دموکراسی و اقتدارگرایی توصیف کرده است….

رئیس‌شورای روابط خارجی آمریکا گفت: واضح است که بایدن با دونالد ترامپ بسیار متفاوت است. او جهان را نبردی بین دموکراسی و اقتدارگرایی توصیف کرده است.