رکنا: مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح، محورهای ۱۵ گانه سند ملی مهارت‌آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه نیروهای مسلح را تشریح کرد….

رکنا: مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح، محورهای ۱۵ گانه سند ملی مهارت‌آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه نیروهای مسلح را تشریح کرد.