یک عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن تشریح سیاست‌های شورای ششم برای خانواده‌های تهرانی، گفت:‌ در سال‌های گذشته اقدا‌مات اجرایی در حوزه خانواده انجام شده و امروز به یکسری مصوبات و سیاست‌ها نیاز داریم که اقدامات را در سطح شهر تهران پایدار، قانونی و الزامی ک…

یک عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن تشریح سیاست‌های شورای ششم برای خانواده‌های تهرانی، گفت:‌ در سال‌های گذشته اقدا‌مات اجرایی در حوزه خانواده انجام شده و امروز به یکسری مصوبات و سیاست‌ها نیاز داریم که اقدامات را در سطح شهر تهران پایدار، قانونی و الزامی کند.