هفته نامه اکونومیست سرمقاله شماره جدید خود را به جورجیا ملونی نخست وزیر احتمالی ایتالیا به عنوان اولین رهبر راست افراطی پس از جنگ جهانی دوم اختصاص داده است….

هفته نامه اکونومیست سرمقاله شماره جدید خود را به جورجیا ملونی نخست وزیر احتمالی ایتالیا به عنوان اولین رهبر راست افراطی پس از جنگ جهانی دوم اختصاص داده است.