با وجود اینکه گروه نزدیک به احمدی‌نژاد تلاش‌های فراوانی صورت داد تا وی با برخی از سیاستمداران ترکیه‌ای دیدار کند که هیچ‌کدام از آنها او را به حضور نپذیرفتند….

با وجود اینکه گروه نزدیک به احمدی‌نژاد تلاش‌های فراوانی صورت داد تا وی با برخی از سیاستمداران ترکیه‌ای دیدار کند که هیچ‌کدام از آنها او را به حضور نپذیرفتند.