می‌خواستم در پایان به تو بگویم امیدوارم در آینده همدیگر را در شرایطی بهتر ملاقات کنیم، اما دوباره سکوت کردی و این بدبینی و انفعال شاید در نهایت کارت را تمام کرد….

می‌خواستم در پایان به تو بگویم امیدوارم در آینده همدیگر را در شرایطی بهتر ملاقات کنیم، اما دوباره سکوت کردی و این بدبینی و انفعال شاید در نهایت کارت را تمام کرد.