یک حقوقدان می‌گوید: سکوت دستگاه قضایی در رابطه با اظهارات آقای میرسلیم موجه نیست. به هر حال به نوعی یک اعلام جرم صورت گرفته؛ فردی که عرفا او را فرد مطلع تلقی می‌کنیم یک خبر کلی درباره یک واقعه مجرمانه داده، این خبر باید تعقیب شود. چون موضوع از موارد ج…

یک حقوقدان می‌گوید: سکوت دستگاه قضایی در رابطه با اظهارات آقای میرسلیم موجه نیست. به هر حال به نوعی یک اعلام جرم صورت گرفته؛ فردی که عرفا او را فرد مطلع تلقی می‌کنیم یک خبر کلی درباره یک واقعه مجرمانه داده، این خبر باید تعقیب شود. چون موضوع از موارد جرائم عمومی است، باید دادستان وارد عمل شود، تشکیل پرونده دهد و تحقیقات را آغاز کند.