سرمربی سابق تیم ملی ایران سکوتش را شکست.

سرمربی سابق تیم ملی ایران سکوتش را شکست.