ادل سرانجام در یک برنامه تلویزیونی تایید کرد که با ریچ پل، مدیربرنامه ورزشی صاحب‌نام آمریکایی ازدواج کرده است.

ادل سرانجام در یک برنامه تلویزیونی تایید کرد که با ریچ پل، مدیربرنامه ورزشی صاحب‌نام آمریکایی ازدواج کرده است.