قیمت سکه امروز 170 هزار تومان بر ارزش خود افزود و با 12 میلیون و 150 هزار تومان معامله شد.

قیمت سکه امروز 170 هزار تومان بر ارزش خود افزود و با 12 میلیون و 150 هزار تومان معامله شد.