مدافع پیشین پرسپولیس معتقد است این تیم نساجی را دست کم نمی‌گیرد و به برتری می‌رسد.

مدافع پیشین پرسپولیس معتقد است این تیم نساجی را دست کم نمی‌گیرد و به برتری می‌رسد.