سپرده قانونی به عنوان یکی از ابزار‌های غیرمستقیم سیاست پولی بانکی محسوب می‌شود

سپرده قانونی به عنوان یکی از ابزار‌های غیرمستقیم سیاست پولی بانکی محسوب می‌شود