«سپاس خداوند را / هللویا / Hallelujah» قطعه‌ای است که تو سلوز با دو ساز ویولنسل اجرا کرده است. این قطعه موسیقی را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.

«سپاس خداوند را / هللویا / Hallelujah» قطعه‌ای است که تو سلوز با دو ساز ویولنسل اجرا کرده است. این قطعه موسیقی را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.