حوادث رکنا:مردی که بر اثر سونامی به وسط اقیانوس رفته بود، با وجود گذشت ۲۸ ساعت با شنا کردن نجات یافت.

حوادث رکنا:مردی که بر اثر سونامی به وسط اقیانوس رفته بود، با وجود گذشت ۲۸ ساعت با شنا کردن نجات یافت.