مجلس سومین کارت را زرد را به وزیر ورزش و جوانان داد.

مجلس سومین کارت را زرد را به وزیر ورزش و جوانان داد.