نیاز به دریافت احترام یکی از نیاز‌های بنیادین در درون هر انسانی است که تهدید شدن یا برآورده نشدن آن، آسیب‌های زیادی را به بار می‌آورد.

نیاز به دریافت احترام یکی از نیاز‌های بنیادین در درون هر انسانی است که تهدید شدن یا برآورده نشدن آن، آسیب‌های زیادی را به بار می‌آورد.