بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، تهرانی‌ها در ۲۴ ساعت گذشته، سومین روز هوای پاک را گذراندند.

بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، تهرانی‌ها در ۲۴ ساعت گذشته، سومین روز هوای پاک را گذراندند.