سومین روز سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در ایران مال در حال برگزاری است.

سومین روز سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در ایران مال در حال برگزاری است.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران