خواستیم به فوتبال کشور با آوردن بازیکنی ماهیانه 3 هزار دلار که کل مجموع قرارداد وی 70 هزار دلار است خدمت کنیم.

خواستیم به فوتبال کشور با آوردن بازیکنی ماهیانه 3 هزار دلار که کل مجموع قرارداد وی 70 هزار دلار است خدمت کنیم.