در این گزارش سابقه حمایت‌های نظامی ایران از جمهوری آذربایجان در جنگ قره باغ تشریح شده است.

در این گزارش سابقه حمایت‌های نظامی ایران از جمهوری آذربایجان در جنگ قره باغ تشریح شده است.