رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به فیلم‌های منتشر شده در فضای مجازی درباره زندان اوین، در توئیتر نوشت: حال که غبارها فرونشسته و بهتر می‌توان برخی مسائل و واقعیات را تحلیل کرد، فیلمی که قبل از تاریخ انتشار فیلم‌های زندان اوین ضبط شده و مربوط به بندی که اد…

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به فیلم‌های منتشر شده در فضای مجازی درباره زندان اوین، در توئیتر نوشت: حال که غبارها فرونشسته و بهتر می‌توان برخی مسائل و واقعیات را تحلیل کرد، فیلمی که قبل از تاریخ انتشار فیلم‌های زندان اوین ضبط شده و مربوط به بندی که ادعا شده اتاق اختصاصی حسین فریدون است را ببینید و کیفیت اخبار رسانه‌های مزدور را قضاوت کنید.