سوءاستفاده از گرفتاری مردم در اوضاع کرونا؟! (فیلم)

ببینید با کسی که می‌خواد ماسک احتکار بکنه، چیکار باید کرد…!

ببینید با کسی که می‌خواد ماسک احتکار بکنه، چیکار باید کرد…!