یک کارشناس بازار سرمایه گفت: عقب‌‌‌ماندگی گروه بانک، رشد درآمد‌‌‌های ارزی و توافق با عربستان سه عامل تقویت گروه بانک است. مجید فرزانه، کارشناس بازار سرمایه گفت: رشد گروه بانک‌ها دلیل بنیادی دارد، زیرا این گروه بورسی نسبت به سایر گروه‌‌‌های بورسی عقب ما…

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: عقب‌‌‌ماندگی گروه بانک، رشد درآمد‌‌‌های ارزی و توافق با عربستان سه عامل تقویت گروه بانک است. مجید فرزانه، کارشناس بازار سرمایه گفت: رشد گروه بانک‌ها دلیل بنیادی دارد، زیرا این گروه بورسی نسبت به سایر گروه‌‌‌های بورسی عقب مانده بود و در یک سال اخیر رشدی نداشته است. فرزانه گفت: خبر توافق با عربستان این گروه بورسی را بسیار جذاب کرده است، به طوری که موجب شده است نقدینگی جذب این گروه شود. این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: رشد گروه بانک‌ها یک دلیل بنیادی دیگر دارد و آن رشد درآمد‌‌‌های ارزی بانک‌هاست. در بین بانک‌ها به‌خصوص بانک ملت درآمد‌‌‌های ارزی بیشتری دارد. این تحلیلگر بازار‌‌‌های مالی با اشاره به اینکه بازار سرمایه بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری است گفت: بازار سرمایه ریسک‌‌‌های خاص خود را دارد و اگر کسی ریسک‌‌‌های این بازار را بپذیرد، بازار سرمایه بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری است و هیچ‌کس در بلندمدت از این بازار زیان نخواهد دید.