ششمین دوره رقابت های تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی با کسب سه طلا توسط نمایندگان کشورمان آغاز شد و یک طلا هم به نماینده ارمنستانی رسید.

ششمین دوره رقابت های تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی با کسب سه طلا توسط نمایندگان کشورمان آغاز شد و یک طلا هم به نماینده ارمنستانی رسید.