سه شنبه برخی مدارس آذربایجان غربی در نوبت صبح تعطیل است.

سه شنبه برخی مدارس آذربایجان غربی در نوبت صبح تعطیل است.