شواهد و قراین نشان‌گر آن هستند که سه ماه نفس‌گیر در مناسبات ایران و اروپا در پیش خواهد بود. در این بازه زمانی زنده ماندن برجام تا اکتبر نیز خود یک چالش جدی است. پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران، منوط به زنده ماندن توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ خواهد بود. لیکن این ک…

شواهد و قراین نشان‌گر آن هستند که سه ماه نفس‌گیر در مناسبات ایران و اروپا در پیش خواهد بود. در این بازه زمانی زنده ماندن برجام تا اکتبر نیز خود یک چالش جدی است. پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران، منوط به زنده ماندن توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ خواهد بود. لیکن این که انگلستان یا فرانسه در ماه‌های پیش‌رو به سوی فعال کردن مکانیسم ماشه گام بردارند، فرضیه‌ای جدی است.