ویدیوچک؛  سه بار تکرار پنالتی در لیگ دو؛ وقتی گلر حریف در جریان نیست!

ویدیوچک؛  سه بار تکرار پنالتی در لیگ دو؛ وقتی گلر حریف در جریان نیست!