صحبت‌های مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر درباره جزئیات جلسه با نمایندگان تیم‌ها؛سهیل مهدی: دوستانی که نیامدند شاید نظری ندارند

صحبت‌های مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر درباره جزئیات جلسه با نمایندگان تیم‌ها؛سهیل مهدی: دوستانی که نیامدند شاید نظری ندارند