در بین استان های کشور استان های البرز و تهران در خرداد امسال بیشترین سهم را در وصول چک های مبادله ای پایان بهارداشته اند.

در بین استان های کشور استان های البرز و تهران در خرداد امسال بیشترین سهم را در وصول چک های مبادله ای پایان بهارداشته اند.