اقتصاد نیوز : امروز شنبه 20 شهریور 1400، نمادهای «فملی»، «رمپنا» و «شپدیس» بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند.

اقتصاد نیوز : امروز شنبه 20 شهریور 1400، نمادهای «فملی»، «رمپنا» و «شپدیس» بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند.